Dumpowanie bazy danych w PostgreSQL (pg_dump)

W trakcie tworzenia aplikacji internetowej początkowo projekt powinien powstawać w lokalnym środowisku programistycznym. Może to być wewnętrzny serwer firmowy, czy po prostu domowy komputer.
Dzięki temu możemy pracować na optymalnej konfiguracji serwerowej, która może nam ułatwiać niektóre czynności. Oszczędzamy także na czasie połączenia ze zdalnym serwerem bazodanowym.
Dopiero gdy aplikacja będzie miała wersję w miarę stabilna (nazwijmy ją beta czy RCx) to możemy ją przenieść na serwer docelowy i dalsze testy przeprowadzać już tam.

W trakcie przenoszenia aplikacji, będziemy musieli oprócz plików przenieść zawartość bazy danych, poniżej przedstawiam opis wszystkich dostępnych parametrów dumpowania dla bazy PostgreSQL 8.2.

Użycie: 
 pg_dump [OPTION]... [DBNAME] 

Podstawowe opcje: 
 -f, --file=FILENAME   nazwa pliku, w którym zapisany będzie dump 
 -F, --format=c|t|p    format pliku (dowolny, tar, tekstowy) 
 -i, --ignore-version   wymuś działanie nawet gdy wersja psql jest inna od wersji pg_dump 
 -v, --verbose      verbose mode 
 -Z, --compress=0-9    poziom kompresji (dla formatów skompresowanych) 
 --help          po dumpowaniu wyświetl pomoc 
 --version        po dumpowaniu wyświetl informację o wersji 

Opcje kontrolujące dumpowane dane: 
 -a, --data-only       dumpuj tylko dane, bez schematu bazy danych 
 -b, --blobs         dumpuj także pola tylu blobs 
 -c, --clean         w dumpie najpierw wyczyć strukture (poprzez dropy) 
 -C, --create        zamieść w dumpie komendę tworzenia bazy danych 
 -d, --inserts        dumpuj dane jako oddzielne komendy INSERT commands (domyślnie dumpowanie jest poprzez COPY) 
 -D, --column-inserts    dumpuj dane jako oddzielne komendy INSERT commands z nazwami kolumn (domyślnie dumpowanie jest poprzez COPY) 
 -E, --encoding=ENCODING   dumpuj dane używając kodowania ENCODING 
 -n, --schema=SCHEMA     dumpuj tylko schemat(y) SCHEMA 
 -N, --exclude-schema=SCHEMA dumpuj wszystko oprócz schamat(ów) SCHEMA 
 -o, --oids         dumpuje wraz z numerami OID 
 -O, --no-owner       pomiń zapis odnośnie właściciela bazy danych 
 -s, --schema-only      dumuj tylko strukture bazy danych 
 -S, --superuser=NAME    w dumpie będzie zawarta nazwa superusera 
 -t, --table=TABLE      dumpuj jedynie tabele TABLE z bazy danych 
 -T, --exclude-table=TABLE  dumpuj wszystkie tabele oprócz TABLE 
 -x, --no-privileges     dumpuj z pominięciem praw dostępu (grant/revoke) 
 --disable-dollar-quoting  dumpuj z pominięciem 'dollar quoting', zostanie użyte standardowy ' 
 --disable-triggers     dumpuj z pominięciem procedur wyzwalanych automatycznie (triggers) 

Opcje potrzebne do połączenia: 
 -h, --host=HOSTNAME   serwer na którym postawiona jest baza 
 -p, --port=PORT     port serwera pod którym baza jest dostępna (domyślnie: "5432") 
 -U, --username=NAME   nazwa użytkownika bazy danych 
 -W, --password      wymuszenie podania hasła

Osobiście używam polecenia:

pg_dump -c -O -U USERNAME DBNAME -h HOSTNAME -p 5432 --disable-dollar-quoting -i > DBNAME-YYYY-MM-DD.sql

Otrzymany dump najpierw zawiera wyczyszczenie struktury bazy danych (-c) (jest to przydatne gdy nadpisujemy istniejącą już bazę danych), pomijam zapis dotyczący właściciela bazy danych (-O) (gdyż na 99% właściciel bazy danych źródłowej i docelowej będzie inny), pomijam parametry -d -D i dumpuję baze poprzez COPY (takie dumpowanie znacznie przyspiesza wczytywanie zdumpowanych danych) wczytuje użytkownika jakim się łączę (-U USERNAME), nazwę bazy danych (DBNAME), host serwera na którym jest baza danych (-h HOSTNAME), port na którym się łączę z bazą danych (-p 5432), wymuszam standardowe apostrofy (–disable-dollar-quoting) i na wszelki wypadek ignoruję różnice wersji (-i). Dane zapisuję w pliku o nazwie równoważnej z nazwą bazy danych w raz z bieżącą datą (> DBNAME-YYYY-MM-DD.sql)